Categories
projekty Uncategorized

Obracíme se na MPSV s nabídkou spolupráce v oblasti zaměstnanosti

V posledních třech letech jsme se v rámci projektu Dobrá práce v obci intenzivně věnovali postavení lidí, kteří se cyklí v opakované nebo dlouhodobé nezaměstnanosti, prekérních pracech a nízkých příjmech – tedy skupiny lidí, která by měla stát v centru pozornosti státních politik zaměstnanosti. Máme zpracovánu řadu analýz, o které je možné se v tvorbě veřejných politik opírat:

Ekonomické dopady současné pandemie budou charakter nezaměstnanosti měnit, je nicméně pravděpodobné, že bez adekvátní státní podpory (na jejíž potřebnost jsme s dalšímí organizacemi  upozorňovali na začátku první vlny pandemie) se prohloubí popisované trendy prekarizace. To povede ke zhoršení postavení lidí, kteří jsou již dnes ve špatném postavení, a rozšíří skupiny lidí, kteří budou ohroženi upadnutím do cyklu nezaměstnanosti a nestálé práce. 

Z tohoto důvodu se ve spolupráci s dalšími organizacemi obracíme na Ministerstvo práce a sociálních věcí, Úřad práce České republiky a na další aktéry s následující výzvou:

VÝZVA K JEDNÁNÍ O ZMĚNÁCH V OBLASTI ZAMĚSTNANOSTI A PŘÍJMŮ

Vážení zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí, Úřadu práce České republiky a sociálních partnerů,

v souvislosti s nadcházející ekonomickou recesí a očekávaným nárůstem nezaměstnanosti se na Vás jako zástupci občanského sektoru obracíme s výzvou k zahájení diskuze o potřebných změnách v politice zaměstnanosti a příjmů osob ohrožených ztrátou zaměstnání nebo bez zaměstnání.

Jsme přesvědčeni o tom, že při nastavování podmínek pro vedení v evidenci zájemců a uchazečů o zaměstnání, poskytování příležitostí aktivizace nezaměstnaným a uspokojování personálních potřeb zaměstnavatelů musí být více než dosud zohledňována reálná situace těch, jichž se uplatňovaná opatření týkají. Chystané změny zákona o zaměstnanosti a zákonů upravujících nepojistné sociální dávky je třeba analyzovat v jejich vzájemné provázanosti a z pohledu disponibilních příjmů jednotlivců a rodin. Nastavovaná opatření musí být funkční i z hlediska zaměstnavatelů. 

Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo ve spolupráci se sociálními partnery legislativní úpravu kurzarbeitu v podobě podpory v době částečné zaměstnanosti, má připraveny dvě novely zákona o zaměstnanosti a avizuje návrh změn nastavení podpory v nezaměstnanosti a aktivizačních opatření. V oblasti nepojistných sociálních dávek je ve stavu po připomínkách zákon o přídavku na bydlení, jímž mají být nahrazeny stávající dávky příspěvek a doplatek na bydlení, a chystá se úprava konstrukce a nastavení valorizace životního a existenčního minima. 

Příjmy domácností ze zaměstnání a z dávkových systémů, stejně jako odliv části těchto příjmů exekucemi nebo oddlužováním, jsou spojité nádoby, bez jejichž zohlednění nelze nastavit funkční model podpory osob v obtížích souvisejících s ekonomickými změnami ve společnosti.

Vyzýváme Vás proto k uspořádání společného jednání na půdě MPSV nebo Generálního ředitelství Úřadu práce ČR nad níže uvedenými tématy zaměstnanosti a příjmů v polovině října 2020, dle Vašich časových možností.

Diskusní okruhy:

  1. Postupy Úřadu práce ČR ve změněných společenských podmínkách, které budou vyžadovat větší důraz na aktivní politiku zaměstnanosti a efektivní zvládnutí zvyšování počtu žadatelů o nepojistné sociální dávky: komplexní podpora klientů jako uchazečů o zaměstnání a zároveň jako příjemců dávek, využívání “kalkulačky příjmů“, zvyšování předvídatelnosti a přezkoumatelnosti rozhodnutí, zjednodušení formulářů, rozšíření možnosti elektronického či jiného podání žádostí o zprostředkování zaměstnání a o dávky. 
  2. Nový spotřební koš pro konstrukci životního minima, nastavení valorizace životního minima a využívání jeho vlivu na příjem nezaměstnaných i (ve větší míře) zaměstnaných osob k podpoře setrvání a/nebo návratu na trh práce.
  3. Změny v podpoře v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci či jiných aktivizačních opatřeních se snahou vyrovnat tyto zásluhové podpory s ostatními pojistnými dávkami (nad 60 procent čistého příjmu, po dostatečně dlouhou podpůrčí dobu pro naplnění účelu podpory).
  4. Možnosti nastavení nebo prohloubení spolupráce veřejných služeb zaměstnanosti s bezplatnými dluhovými poradnami, poskytovateli sociálních a aktivizačních služeb. 

Věříme, že společné setkání či setkávání nad výše uvedenými body umožní lepší přípravu na výzvy, které v brzké době čekají nejen trh a státní úřady, ale i nestátní organizace pomáhající klientům uplatnit se a setrvat v zaměstnání.

Alena Zieglerová, Institut pro sociální inkluzi
Filip Pospíšil, Lucie Trlifajová, Centrum pro společenské otázky – SPOT
Lenka Máchová, Lucie Rybová, Český helsinský výbor
Lenka Ouředníčková, Gabriela Hendlová, Rubikon Centrum
Jan Černý, Člověk v tísni

Categories
Uncategorized

Otázky a odpovědi k žádostem o sociální dávky

Stále větší část populace je ohrožena poklesem příjmu, takže stále více lidí žádá o sociální pomoc. Ti budou potřebovat dostatečnou a rychle vyplacenou podporu, aby si mohli udržet bydlení, aniž by se výrazně zadlužili. V březnu 2020 jsme proto zpracovali základní přehled nepojistných dávek, o které mohou žádat osoby, které čelí poklesu příjmu. 

Nárůst počtu žádostí bohužel prohlubuje dlouhodobé problémy v systému dávek v ČR. Podání žádosti o sociální dávky je náročné nejen pro samotné žadatele, ale i pro ty, kteří je tímto procesem provázejí. Vzhledem k omezené dostupnosti oficiálních informací a přetížení pracovníků Úřadu práce noví žadatelé ani mnozí sociální pracovníci často nevědí, jak mají správně postupovat. 

Rozhodli jsme se proto poskytnout odpovědi na časté dotazy a problémy, s nimiž se setkáváme při podávání žádostí o dávky pomoci v hmotné nouzi a dávky státní sociální podpory. Text, který vzniká ve spolupráci Centra pro společenské otázky-SPOT, Institutu pro sociální inkluzi (IPSI), Asociace organizací v oblasti vězeňství (AOOV) a Českého helsinského výboru, z. s., bude průběžně aktualizován na základě podnětů získaných především od pomáhajících organizací. Máte nějaký dotaz z praxe, na který byste rádi znali odpověď, který zároveň není v textu níže? Máte zájem zapojit se do veřejné debaty o systému dávek? Vyplňte prosím formuláře zde.

Categories
Uncategorized

Reforma dávek na bydlení vychází z problematické metodiky, odnesou to perifernější obce

V návrhu změn dávek na bydlení, které předložilo Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV), je mimo jiného nově vymezeno, kolik bude stát doplácet chudým domácnostem na pokrytí nákladů na bydlení: Je navržen nový postup výpočtu normativních nákladů na bydlení. V tomto článku se podíváme na dopady nově navržené metody stanovení normativních nákladů na bydlení (normativů) a jak se návrh promítne do sociální situace v městech a obcích Česka.

Velká část obcí by podle návrhu musela čelit výraznému snižování dávek na bydlení, což by znamenalo ohrožení stability bydlení desetitisíců nízkopříjmových domácností. Celkově by si podle návrhu pohoršily domácnosti v obcích na asi 40 % území republiky, domácnosti v obcích na asi 20 % území by si musely na nájem připlatit ze svého dokonce 20-50 korun na metr čtvereční měsíčně.

Hlavní zjištění

Analýza podkladových dat k návrhu zákona ukazuje, že:

  • Normativy na bydlení jsou už dnes celorepublikově příliš nízko, budou se ale dále snižovat na 40 % území
  • Navrhované normativy pomáhají spíše lidem v ekonomicky aktivnějších regionech, jinde naopak situaci výrazně zhorší
  • Změny jsou nesystematické, což poukazuje na problematičnost modelu, z něhož mají být normativy vypočteny
  • Navrhované normativy neodpovídají reálným nákladům bydlení – jsou na většině území hluboko pod cenami, které mohou pokrýt náklady na údržbu bytu

Hlavní příčinou je, že pro navrhovanou změnu výpočtu dávek na bydlení je použit model, který znevýhodňuje periférnější obce.

Srovnání, jak se změní, kolik domácnosti doplácí nad rámec normativních nákladů na bydlení do výše mediánu tržních nájmů podpořených domácností.
Někde vydělají, jinde prodělají. Srovnání, jak se změní, kolik domácnosti doplácí nad rámec normativních nákladů na bydlení do výše mediánu tržních nájmů podpořených domácností.
(Data nejsou dostupná za Šumpersko a Jesenicko, za vojenské újezdy)
Categories
Uncategorized

Nezabavitelná částka: Limity současného návrhu a možnosti jeho rozšíření

Dopad navýšení motivační složky na příjem jedince v exekuci

V současnosti (leden 2019) probíhá debata o navýšení nezabavitelné částky, tedy částky, u níž je garantováno, že musí zůstat osobám v exekuci po exekučních srážkách (změna Nařízení č. 595/2006 Sb., o nezabavitelných částkách).

Předkládaný návrh je ovšem velmi omezený, počítá pouze s navýšením tzv. motivační složky. Toto umožní navýšení příjmů jen osobám s vyšší mzdou. Nepomůže nízkopříjmovým domácnostem, které nemají možnost si zvýšit příjem ze zaměstnání, specificky seniorům nebo zadluženým ženám samoživitelkám, ani lidem žijícím ve větších městech. Pro tyto pracující tak legální zaměstnání nadále zůstává finančně nevýhodné, a jsou vytlačováni do šedé ekonomiky.

Categories
Uncategorized

Vytváříme Komunitní zahradu Konšelská

imag5638_m

V říjnu 2016 jsme uspěli se svou žádostí o získání mikrograntu na zvelebení vnitrobloku v ulici Konšelská v pražské Libni. Grant ve výši 32 000 Kč byl udělen Městskou částí Praha 8 pro účely realizace projektu nazvaného Komunitní zahrada Konšelská, jehož cílem je vytvořit příjemný, bezpečný a užitečný prostor pro setkávání sousedů a sousedek, kteří chtějí trávit svůj čas na čerstvém vzduchu a ve společnosti ostatních.

Categories
Uncategorized

Výzkum “politik nulové tolerance” v Litvínově a Duchcově: Problémy se neřeší, ale vytěsňují

hriste_Duchcov_a_MS_Litvinov

V uplynulém roce jsme realizovali výzkum tzv. politik nulové tolerance v Litvínově a Duchcově. V těchto dvou městech je nulová tolerance vedením města propagována už několik let, mohli jsme tak hodnotit věc z dlouhodobější perspektivy. Výsledky výzkumu ukazují, že nulová tolerance problémy neřeší, ale spíše druhotně posiluje rozdělení obyvatel v obci, napomáhá k segregaci v bydlení a celkově se jedná o populistickou politiku zaměřenou proti menšinám. Výzkum realizoval tým SPOTu pod vedením Lucie Trlifajové pro Agenturu pro sociální začleňování.

Níže přinášíme tiskovou zprávu Agentury k výsledkům výzkumu:

Categories
Uncategorized

Konference “Přístup Romů k bydlení: Dilema Housing First a Housing Ready”

Zveme na konferenci “Přístup Romů k bydlení: Dilema Housing First a Housing Ready”, kterou organizuje Platforma pro sociální bydlení spolu se SPOTem, ministrem Dienstbierem a zahraničními partnery.

Konference se koná 22. října od 9 hodin v Lichtenštejnském paláci v Praze.

Categories
Uncategorized

Stali jsme se členy Platformy pro sociální bydlení

Papuče - symbol Platformy pro sociální bydlení
Papuče – symbol Platformy pro sociální bydlení

Platforma pro sociální bydlení sdružuje organizace a jednotlivce věnující se tématu sociálního bydlení a lidských práv. V souladu s ustavujícím prohlášením Platformy pro sociální bydlení zastáváme stanovisko, že každý má právo na důstojné bydlení. Toho by mělo být dosaženo vytvořením zákonného rámce, např. zákona o sociálním bydlení. Zároveň rozhodně nesouhlasíme s politikami sociálního bydlení, které jsou segregační a diskriminační vůči nejzranitelnějším skupinám obyvatel.