Categories
výzkumná zpráva

Sociální vyloučení a bydlení na venkově: Výsledky studie

Ve venkovských obcích existuje paralelní trh s bydlením horšího standardu zaměřený na chudé, a zejména chudé romské domácnosti, stěhování domácností v rámci tohoto zvláštního segmentu trhu je ve venkovských obcích vnímáno jako velké riziko pro narušení sousedských vztahů a státní politika zaměřená na tuto oblast bydlení chybí – to jsou hlavní zjištění studie Sociální vyloučení a bydlení na venkově. Studie vznikla s podporou Rosa-Luxemburg-Stiftung a ve spolupráci s Praguewatch z.s. a s Platformou pro sociální bydlení jako součást projektu „Finanční dostupné bydlení“.

Categories
Uncategorized

Vytváříme Komunitní zahradu Konšelská

imag5638_m

V říjnu 2016 jsme uspěli se svou žádostí o získání mikrograntu na zvelebení vnitrobloku v ulici Konšelská v pražské Libni. Grant ve výši 32 000 Kč byl udělen Městskou částí Praha 8 pro účely realizace projektu nazvaného Komunitní zahrada Konšelská, jehož cílem je vytvořit příjemný, bezpečný a užitečný prostor pro setkávání sousedů a sousedek, kteří chtějí trávit svůj čas na čerstvém vzduchu a ve společnosti ostatních.

Categories
Uncategorized

Výzkum “politik nulové tolerance” v Litvínově a Duchcově: Problémy se neřeší, ale vytěsňují

hriste_Duchcov_a_MS_Litvinov

V uplynulém roce jsme realizovali výzkum tzv. politik nulové tolerance v Litvínově a Duchcově. V těchto dvou městech je nulová tolerance vedením města propagována už několik let, mohli jsme tak hodnotit věc z dlouhodobější perspektivy. Výsledky výzkumu ukazují, že nulová tolerance problémy neřeší, ale spíše druhotně posiluje rozdělení obyvatel v obci, napomáhá k segregaci v bydlení a celkově se jedná o populistickou politiku zaměřenou proti menšinám. Výzkum realizoval tým SPOTu pod vedením Lucie Trlifajové pro Agenturu pro sociální začleňování.

Níže přinášíme tiskovou zprávu Agentury k výsledkům výzkumu:

Categories
média výzkumná zpráva

Na hraně mezi systémem dávek sociální pomoci a prekérními zaměstnáními: Výsledky kvalitativního výzkumu o „motivaci pracovat“

Schéma rozpadu trvalých pracovních úvazků na krátkodobá zaměstnání
Schéma rozpadu trvalých pracovních úvazků na krátkodobá zaměstnání

Studie navazuje na analýzu Kdy se práce vyplatí?, která se na otázku utváření motivace k zaměstnání dívala prostřednictvím finančních modelů zachycujících změny v příjmech domácnosti v momentě, kdy některý z nezaměstnaných členů domácnosti příjme nepříliš dobře hodnocené zaměstnání. Čerstvě zveřejněná studie vychází primárně z rozhovorů s osobami, které se pohybují na hraně systému sociální pomoci nebo dosahují jen na nízko-hodnocená a nestálá zaměstnání. Zprostředkování subjektivního pohledu těchto osob je nezbytné pro doplnění a interpretaci předcházejícího modelování ekonomických situací domácností. Výsledkem je pak podstatně různorodější realita, než stereotypně tradované dilema “práce nebo dávky”.

Categories
výzkumná zpráva

Kdy se práce vyplatí? Analýza ekonomických motivací k zaměstnání

zlomy_v_grafu_-_ilustrativni

Cílem předkládané studie je systematicky analyzovat, do jaké míry se vyplatí přijetí zaměstnání osobám, které z řady důvodů dosahují jen na pozice s nízkým platovým ohodnocením. Analýza je tedy zaměřena na specifickou situaci těch, kteří se pohybují na pomezí mezi dávkovým systémem jako primární oficiálním zdrojem příjmů a přijetím často špatně ohodnoceného zaměstnání. Finanční výhodnost zaměstnání a celkové příjmy, které domácnosti zůstanou na pokrytí běžných výdajů, jsou přitom u této skupiny výrazně ovlivněny nejen výší platu, ale v zásadní míře i nastavením systému nepojistných sociálních dávek (na ty dosahují i chudí zaměstnaní), daňových slev a bonusů. Jde jednak o způsob, jakým jsou příjmy ze mzdy sníženy zdaněním (eventuálně navýšeny prostřednictvím daňových slev), jak jsou započítávány pro přiznání nároku na dávky, a dále i o samotný výpočet výše dávek a jejich limitů.

Categories
Uncategorized

Konference “Přístup Romů k bydlení: Dilema Housing First a Housing Ready”

Zveme na konferenci “Přístup Romů k bydlení: Dilema Housing First a Housing Ready”, kterou organizuje Platforma pro sociální bydlení spolu se SPOTem, ministrem Dienstbierem a zahraničními partnery.

Konference se koná 22. října od 9 hodin v Lichtenštejnském paláci v Praze.

Categories
výzkumná zpráva

Kraslice – výsledky situační analýzy

20140604_KrasliceZveřejněním situační analýzy za Kraslice završujeme trojici analýz zpracovávaných SPOTem v roce 2013 pro Agenturu pro sociální začleňování. Výzkum v Kraslicích proběhl ve spolupráci se studenty kurzu Metody kvalitativního výzkumu z FSV UK.

Analýza podává přehled o sociální situaci s důrazem na sociální začleňování. Zaměřuje se na základní oblasti problematiky, k nimž patří zejména identifikace “sociálně vyloučených lokalit”, bydlení v Kraslicích, dluhová problematika, pracovní příležitosti a strategie obživy, vývoj vyplácení dávek, dostupné sociální služby a jiné podpůrné aktivity v obci, péče o rodinu, vzdělání a bezpečnost. Vedle přehledu v těchto oblastech analýza obsahuje specifickou studii na téma migrace nízkopříjmových domácností. Právě tento problém byl vyhodnocen lokálními aktéry spolu s předlužeností jako nejožehavější. Studie popisuje bytové trajektorie domácností vystěhovaných ze Sokolova a z dalších míst a jejich řízené stěhování do Kraslic a okolních obcí. Klíčovou roli v tomto procesu sehrály dva bytové domy, jejichž soukromý majitel se zhruba od roku 2002 specializoval na ubytovávání domácností v bytové nouzi ze širokého okolí. Studie popisuje okolnosti tohoto podnikání, jejich dopady na místní situaci, a nakonec se zamýšlí nad možnostmi předcházení takovýmto situacím v budoucnu.

Categories
připomínkování

Připomínky ke Strategii romské integrace do roku 2020

podnety_nahled
Rada vlády ČR pro záležitosti romské menšiny v květnu představila k připomínkám pracovní verzi Strategie romské integrace do roku 2020. Jedná se o dokument, který navrhuje opatření v široké škále problematik tak, aby vytvořil

rámec pro opatření, která povedou do roku 2020 ke zvrácení negativních trendů ve vývoji situace značné části Romů v ČR.

Navrhovaná opatření jsme připomínkovali [.pdf] ve snaze využít naše poznatky z provedených výzkumů a hodnocení. Soustředili jsme se zejména na oblast vzdělání (odstraňování segregačních bariér), zaměstnávání (důslednější podpora znevýhodněných) nebo bydlení (důstojné bydlení pro všechny). Napříč oblastmi navrhujeme posílit antidiskriminační mechanismy včetně antidiskriminačních auditů nebo proaktivní právní pomoc obětem diskriminace. Navrhujeme též zřízení Fondu pro rozvoj romských komunit, který by se mohl stát významným nástrojem pro lokální podporu romské integrace a emancipace.

Categories
výzkumná zpráva

Žlutice – výsledky situační analýzy

Bytovka na venkově
Bytovka na venkově

Žlutice jsou malým městem (2,5 tis. obyvatel) na východním okraji Karlovarského kraje. Region Žluticka by se dal charakterizovat slovy jako odlehlost, dojíždění za zaměstnáváním a svérázné míšení městských a venkovských způsobů života. V situační analýze se snažíme vypořádat s otázkou, jak sociální rozdíly a bariéry přetvářejí soužití v obcích zůstávajících tak trochu na okraji pozornosti. Přinášíme jednu ze tří situačních analýz, kterou pro Agenturu pro sociální začleňování v roce 2013 zpracovával SPOT.

Categories
výzkumná zpráva

Krnov – výsledky situační analýzy

Krnov - situační analýza - thumbnailV minulém roce prováděli výzkumníci a výzkumnice pod hlavičkou SPOTu několik lokálních aplikovaných výzkumů, tzv. situačních analýz. V analýzách se snažili ve vybraných obcích a regionech zmapovat a zhodnotit sociální situaci, z celkového pohledu i s důrazem na pochopení některých konkrétních procesů v oblastech práce, bydlení, vzdělávání ap. Níže přinášíme výzkumnou zprávu za Krnov, zprávy za Kraslice a Žlutice přineseme v dalších dnech.