Lidé

Jan Grill, PhD je sociální antropolog. Magisterský titul v oboru Studium nacionalismu získal na Středoevropské univerzitě v Budapešti, je bakalářem sociální antropologie ZČU v Plzni. V roce 2012 získal doktorský titul v oboru Sociální antropologie na University of St Andrews. V současnosti učí sociální antropologii na University of Manchenster. Výzkumně se zabývá migrací, nacionalismem, sociálními nerovnostmi, marginalitou a prací, etnografií státu a hranic ve Střední a východní Evropě a Velké Británii. Prováděl dlouhodobý etnografický výzkum v rámci sítě slovenských Romů, kteří migrovali mezi Slovenskem a urbánními částmi Velké Británie. Jako nezávislý výzkumník se účastnil několika aplikovaných projektů na Slovensku, v České republice a ve Velké Británii. Pracoval jako externí evaluátor programů zaměřených na sociální exkluzi a nezaměstnanost na Slovensku.

Dipl. Ing. Jakob Hurrle, PhD je urbanista. Narodil v německém Freiburgu, studoval Městské a regionální plánování a Východoevropská studia v Berlíně se specializací na sociální inkluzi. Během studia absolvoval stáže ve Varšavě a New Yorku. Od roku 2005 pracoval v Multikulturním centru Praha, které mezi lety 2007 a 2010 také vedl. Po stáži v Portlandu, USA, podpořené stipendiem Fulbrightovy komise, začal studovat doktorský obor Sociální geografie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V doktorském výzkumu se zabývá strategiemi městského rozvoje a kapacitami malých obcí pro sociální inkluzi. Pracoval také jako nezávislý výzkumník a evaluátor programů sociální integrace v České republice, na Slovensku a v Maďarsku.

Marie Jelínková, PhD je analytička veřejných politik. Doktorský titul získala na Katedře veřejné a sociální politiky Univerzity Karlovy v Praze. Marie také studovala Queensland University v Austrálii. Pracuje jako výzkumnice pro Asociaci pro integraci a migraci a vyučuje kurzy o migraci a sociální inkluzi na Univerzitě Karlově v Praze. Ve své doktorské práci se zabývala mongolskou migrací do ČR. Výzkumně se zabývá především integrací migrantů, migračními politikami, neregulérní migrací, zdravím migrantů a pracovním vykořisťováním. Pracuje také jako editorka internetového portálu migraceonline.cz.

Mgr. Petr Kučera je sociální geograf se zaměřením na oblast sociálního vyloučení a segregace, na roli sítí, diskurzů a narativů na prostorovou distribuci moci a vládnutí. Účastnil se výzkumů sociální segregace, topologie sítí a diskurzivních praktik v sociálně rozdělených lokalitách a regionech, v posledních letech v regionu Žluticka a na Frýdlantsku. Podílí se na datové analýze komunikace na českém internetu pro projekt Hate Free Culture. Je nestranickým zastupitelem za Zelené na Praze 1. (Twitter: @bzzzwa)

Filip Pospíšil, Ph.D. – antropolog, Absolvoval FHS UK se zaměřením na subkulturní a marginální skupiny mládeže v komunistickém Československu. Téměř dvě desetiletí působí v různých nevládních organizacích především se zaměřením na oblast lidských práv. V letech 2012 – 2015 byl zaměstnán jako mediátor a odborník na krizovou intervenci v Agentuře pro sociální začleňování. Pracoval také jako novinář z toho 6 let jako zástupce šéfredaktorky kulturního časopisu A2. Je autorem scénářů k několika dokumentárním filmům a výstavám a autorem a editorem řady publikací. V letech 2007 – 2015 byl zastupitelem na Praze 1.

Mgr. Štěpán Ripka je sociolog a etnograf se zájmem o politiky a praxe sociálního vyčleňování/začleňování, marginalitu a náboženství. Vystudoval sociologii na FSV UK, kde rovněž vyučuje kvalitativní výzkum, nyní je doktorandem sociální antropologie na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy. Absolvoval stáže na Colegio de Michoacán, Mexiko a Universidad de Sevilla, Španělsko. Prováděl dlouhodobý etnografický výzkum o charismatickém křesťanství mezi Romy v Mexiku a ČR. Od roku 2007 vedl řadu aplikovaných výzkumů s Romy v ČR zaměřených na témata integračních politik, bytových politik obcí, vystěhování, bezdomovství, institucionalizace romských dětí a v poslední době na téma využití Evropských strukturálních fondů pro bydlení marginalizovaných komunit. Pracoval také jako koordinátor romského programu Nadace Open Society Fund Praha.

Mgr. Lucie Trlifajová je antropoložka. Studovala etnologii na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy. Během studia strávila dva semestry na Université de Toulouse ve Francii. Navštěvovala cyklus zimních škol o migraci v institutu REMESO, Švédsko. Pracuje jako výzkumnice a editorka portálu migraceonline.cz v Multikulturním centru Praha. V dřívějších projektech se zaměřovala na souvislosti migrace a vízových politik, migraci ze zemí Východní Evropy, migraci a EU, integraci a trh práce. Spolupracuje na několika výzkumných projektech s Katedrou sociální geografie na PřF Univerzity Karlovy.

Mgr. Markéta Zandlová (Vaňková) je sociální antropoložka. Vystudovala magisterský obor Obecná antropologie na Fakultě humanitních studií UK. Zde také studuje doktorský obor sociální antropologie a působí jako přednášející. Výzkumně se zabývá strategiemi etnické revitalizace, politikami etnické mobilizace a institucionálními rámci přeshraniční spolupráce etnických menšin. Jako nezávislá výzkumnice se účastnila výzkumných projektů zaměřených na sociální vyloučení a kriminalitu v sociálně vyloučených lokalitách.