Dobrá práce v obci

Tříletý projekt Dobrá práce v obci je financován z Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost, výzvy 024 Sociální inovace v oblasti sociálního začleňování a přístupu na trh práce pro nejohroženější skupiny.

Realizátory projektu jsou tři subjekty: Nová škola o.p.s. (nositel projektu, administrativní vedení), Centrum pro společenské otázky – SPOT (odborný grant projektu, obsahové vedení) a Multikulturní centrum Praha z.s. (spolupráce na výzkumných aktivitách a veřejných akcích).

Základním tématem projektu je tzv. veřejné zaměstnávání, neboli formy vytváření zaměstnání veřejnými institucemi na úrovni obce, které je hrazeno z veřejných zdrojů a zacíleno na osoby ohrožené sociálním vyloučením (“veřejně prospěšné práce” (VPP) a další formy dotovaných míst, sociálně odpovědné veřejné zakázky, atd.). Řešitelé projektu si kladou za cíl popsat dosud známé a využívané praxe tohoto typu zaměstnávání v ČR, vytvořit přehled funkčních modelů veřejného zaměstnávání realizovaných v zahraničí, vytvořit souhrn legislativních podmínek i praktických návodů na vytváření takových pracovních míst na obecní úrovni.

První část projektu je zaměřena výzkumně a analyticky. V této části budou participativními metodami zkoumány podmínky poskytování pracovních míst pro různé skupiny nezaměstnaných v rámci institutu VPP, a to jak z perspektivy nezaměstnaných, tak i z pohledu zaměstnavatelů. Na základě toho bude vytvořena analýza bariér a příležitostí veřejného zaměstnávání.

V druhé části projektu budou ve spolupráci s šesti obcemi analytická zjištění implementována do praxe. Ve spolupracujících obcích budou participativně testovány a zaváděny vhodné praxe veřejně prospěšných prací.

Výstupy projektu budou kromě výzkumných, analytických zpráv a rešerší také metodické návody pro obce a další subjekty na zavedení vhodných forem veřejného zaměstnávání, které by se jednak podílely na řešení situace dlouhodobě nezaměstnaných, jednak přispěly k úsporám ve veřejných rozpočtech a rozvoji místních komunit. Příjemcem výstupů je Agentura pro sociální začleňování, která je odborem Úřadu vlády.