Jaké dávky je možné čerpat v případě poklesu příjmu?

Text je aktualizací článku z března 2020 publikovaného také na tomto webu. Vznikl ve spolupráci Centra pro společenské otázky – SPOT (Lucie Trlifajová, Karel A. Novák, Martina Seidlová) a organizace IQ Roma servis/Platforma pro sociální bydlení (Adam Fialík)

Současnou epidemiologickou situací jsou specificky ohrožení živnostníci, lidé pracující na dohody či mající další nejisté formy práce, ti, kteří přišli o výdělek nebo jeho část, onemocněli či jsou v karanténě. Pro jednotlivé skupiny připravil stát sice specifické programy podpory – viz weby MPSV – informace pro zaměstnance, MPO – pro OSVČ a podnikatele a finanční správy – pro pracovníky na DPP, DPČ – někteří z nich ale vypadávají (např. při kombinaci více prací, nedostatečném poklesu příjmu, nepodporovaném oboru) či z nich nepokryjí základní výdaje. 

Výpadky příjmu také dopadají silně na pečující o blízké osoby, zejména samoživitelky a samoživitele, kterým nemusí stačit (některá z forem) ošetřovného, může být vyplacena s přílišným zpožděním nebo jim na podporu nevzniká nárok (např. OSVČ s nedoplatky vůči státu, v úpadku, pobírající rodičovský příspěvek, zaměstnanci bez sociálního pojištění, např. s příjmem na DPP do 10 000 Kč, aj.). Do nejisté situace se mohou dostat i živnostníci, kterým vzniká nárok na nemocenskou až po 15 dnech nemoci (nebo karantény), a to pouze těm, kteří si platili připojištění. Jinými slovy, stávající formy podpory nemusí stačit na pokrytí finančních potřeb domácnosti. 

V takovém případě je možné žádat o další podporu v rámci systému sociálních dávek, které nejsou podmíněny předchozími pojistnými odvody. U těchto tzv. nepojistných dávek se neposuzuje příjem jednotlivce, ale celé domácnosti (které ovšem nejsou pro všechny dávky stejně definovány). Následující text krátce shrnuje, jak tyto dávky fungují. 

O jaké dávky žádat? 

 • Pokud řešíte akutní pokles příjmu pod hranici, ze které už nelze uspokojit základní potřeby domácnosti  -> dávky pomoci v hmotné nouzi. Ty umí reagovat na nečekané výkyvy příjmu, které jsou posuzovány individuálně na základě specifické situace každého žadatele. Jsou zatíženy značným prověřováním příjmu a majetku. 

Mezi tyto dávky spadá i tzv. COVID-MOP, který je více dostupný než standardní dávky HN.

 • Pokud máte obavu, že nebudete dlouhodobě vycházet s penězi, zejména nebudete mít prostředky na zaplacení nájmu -> dávky státní sociální podpory. Tyto dávky slouží jako podpora při dlouhodobě nízkých příjmech, zejména domácnostem s dětmi. Testují se u nich jen příjmy domácnosti (nikoliv majetek), zato za delší, většinou čtvrtletní období. 

Níže popisujeme podmínky pro jednotlivé dávky podrobněji, návody k dávkám a situacím najdete také v rozcestníku na webu MPSV, červený chatbox “Mimořádné informace” v pravém dolním rohu, nebo ve video návodech Úřadu práce.

Kde a jak žádat?

Všechny dávky vyplácí Úřad práce ČR (ÚP), podle typu je ale nutné žádat na různých odděleních – státní sociální podpory nebo hmotné nouze (mohou sídlit v různých budovách). Úřad má vždy povinnost vaši žádost přijmout a posoudit, případně si vyžádat doplnění. 

Žádost je vhodné podat co nejdříve. Standardní doba pro zpracování dávky je 30 dní. Dávky v hmotné nouzi jsou vypláceny za aktuální měsíc, ve kterém na ně vznikl nárok. Dávky státní sociální podpory jsou vypláceny od následujícího měsíce po přiznání dávky (tj. s jednoměsíčním zpožděním dle typu dávky). 

Využijte možnosti vyřídit všechny žádosti elektronicky!

Pokud nemůžete žádost předat pracovníkovi ÚP, je možné ji nechat na podatelně, poslat poštou nebo podat prostřednictvím datové schránky. 

Je také možné veškeré žádosti podávat zasláním e-mailu s příslušným formulářem. Pokud Váš email neobsahuje zaručený elektronický podpis i nadále je nutné toto podání písemně nebo ústně potvrdit do 5 dnů od odeslání emailu. Toto můžete učinit vytisknutým elektronickým podáním, které podepsané zašlete na ÚP. 

!!Po dobu nouzového stavu je možné nahradit potvrzení podpisu při podání žádosti emailem, naskenováním formuláře s podpisem do emailu. Pokud člověk touto cestou požádá o jakoukoli dávku vyplácenou Úřadem práce ČR, je třeba do žádosti uvést také telefonní a emailové spojení.!!

   >>> Více k postupům úřadu v článku Otázky a odpovědi k žádostem o dávky 

Evidování jako uchazeč o zaměstnání 

V případě, že nemáte jiný příjem z ekonomické aktivity, je obvykle podmínkou pro žádost o dávky v hmotné nouzi (tato podmínka neplatí pro COVID-MOP a dávky státní sociální podpory) evidence na ÚP jako uchazeč o zaměstnání (oddělení zprostředkování zaměstnání). Ta je také podmínkou pro vyplacení podpory v nezaměstnanosti

Kromě povinnosti spolupráce při zprostředkování zaměstnání má v případě evidence na ÚP jedinec mj.:

 • Nárok na zdravotní pojištění hrazené státem. Pojistné je hrazené již za celý měsíc, ve kterém se člověk eviduje (v případě, že byla záloha za příslušný měsíc již uhrazena, je možné žádat o její vrácení).  
 • Pokud v průběhu posledních dvou let získal alespoň 12 měsíců důchodového pojištění, má ve většině případů nárok na podporu v nezaměstnanosti (platí pro zaměstnance i OSVČ). U osob mladších 50 let je vyplácena maximálně 5 měsíců (s vyšším věkem se doba prodlužuje, viz § 43 zákona o zaměstnanosti) a postupně klesá, ze 65 % na 45 % příjmu (§ 50). 
 • Povinnost hlásit veškeré zaměstnání a příjem z nich.  Lze pracovat na DPČ či pracovní/služební poměr celkem do výše poloviny minimální mzdy, tj. 7 300 Kč (tzv. nekolidující zaměstnání) a být zároveň v evidenci. Pokud příjem z DPČ nepřesáhne 3000  Kč, ÚP platí celé zdravotní pojištění. Nelze pracovat na DPP.
 • Podmínkou evidence je pozastavení živnostenského listu

Aktivní živnostenský list může být pro dávky problém

Nárok na dávky a jejich výše se vždy odvíjí od výše příjmu domácnosti. V případě žádosti ze strany OSVČ (hlavní příjem) může započítávaný příjem zásadně ovlivnit, zda máte aktivní nebo pozastavený živnostenský list. 

 • Pokud držitel aktivní živnosti není v pracovní neschopnosti, při výpočtu dávek se používá tzv. fikce příjmu. Předpokládá se, že žadatel má příjem ve výši poloviny průměrné mzdy, tedy cca 17 tisíc v roce 2020 (nebo 1/12 zisku na základě posledního daňového přiznání, pokud je vyšší než polovina průměrné mzdy) – a to nezávisle na tom, kolik reálně prostřednictvím živnostenského listu vydělá. 

Podobně je příjem OSVČ započítán u státní sociální podpory. Fikce příjmu neplatí pro COVID-MOP.

Do nároku na dávky státní sociální podpory se tento fakt nepromítá. 

V řadě případů, kdy domácnost kvůli absenci/velmi nízkému příjmu OSVČ finančně nevychází, a proto podává žádost o dávky (vyjma COVID-MOP), je vhodnější živnost pozastavit, jinak se dávky budou počítat z předpokladu nereálně vysokého příjmu. 

!!!! POZOR !!!!!  

Pro získání podpory jako OSVČ v rámci vládních opatření reagujících na COVID-19 (v současnosti se připravuje Kompenzační bonus pro OSVČ, společníky malých s.r.o a DPČ, DPP, kde bude možné čerpat 500 Kč za den) musíte být OSVČ, tj. musíte mít aktivní živnostenský list. Další podmínky naleznete na stránkách Ministerstva financí

COVID-MOP

Tzv. COVID-MOP je jednou z podob mimořádné pomoci v rámci systému dávek v hmotné nouzi (k těm viz níže), a má sloužit jako rychlá pomoc pro osoby zasažené ekonomickými dopady epidemie. které se kvůli nedostatku prostředků ocitly v těžké životní situaci.  

Jak se počítá příjem?  Dávka vychází z logiky hmotné nouze, tedy z předpokladu, že člověk musí využít k řešení situace své úspory, podmínky jsou nicméně mírnější.

 • Započítávány jsou příjmy všech členů domácnosti za aktuální měsíc (tj. v měsíci podání žádosti). Do příjmů se započítávají i dávky státní sociální podpory, ošetřovné, nemocenská nebo důchody. Tyto příjmy se do výpočtu započítávají z 50 %.
 • Dále je třeba doložit úspory (výpisy bankovních účtů) všech členů domácnosti. Pro poskytnutí této dávky jsou důležité pouze úspory nad rámec dvojnásobku  životního minima domácnosti a dvojnásobku nákladů na bydlení. Tato část úspor je připočtena k příjmu domácnosti za aktuální měsíc

Jak se dávka počítá? Abychom dostali možnou výši COVID-MOP, je nejdříve nutné sečíst životní minimum domácnosti společně s jejími náklady. Od této částky následně odečteme příjem domácnosti (včetně části úspor – viz. výše). Výsledná částka je MOP na aktuální měsíc. Do nákladů domácnosti se počítají:

 • Náklady na bydlení jako u dávek na bydlení – nájem, služby, energie. 
 • Vedle toho je narozdíl od jiných dávek možné uznat náklady na telefonní služby, wifi a splácení hypotéky.

U rodin, které pobírají dávky v hmotné nouzi, může být COVID-MOP využit na úhradu nutných výdajů za internet a telefonní služby, pokud je dětem nařízena distanční výuka (tyto výdaje není možné u jiných dávek uplatnit). V ostatních případech nebudou mít pravděpodobně domácnosti na hmotné nouzi na tuto dávku nárok. Jejich potřeby by měly být kryty i nadále pomocí standardních dávek hmotné nouze.

U žadatelů s aktivní živností (hlavní i vedlejší činnost) se, na rozdíl od jiných dávek, nepoužívá fikce příjmu (viz výše). Do příjmů se nicméně započítává ošetřovné (vyplácené MPO) nebo kompenzační bonus, dokládá se prohlášením.

>>> Základní informace a formuláře k podání najdete na stránkách ÚP, podrobnější informace pak na webu MPSV.   

Dávky pomoci v hmotné nouzi

Dávky pomoci v hmotné nouzi (HN) reagují na akutní pokles příjmu, který vede k tomu, že domácnost je bezprostředně ohrožena, ženebude s to pokrýt základní náklady na život. Tyto dávky jsou obvykle spojovány s nezaměstnaností, mohou o ně nicméně žádat všichni, kterým zbývá po zaplacení bydlení méně než životní minimum (a splní další podmínky).

Jak se počítá příjem? Standardně se u nově podané žádosti započítávají příjmy z posledních tří měsíců, pokud ale došlo k významnému poklesu příjmu, tak za aktuální měsíc (§10(2) zákona o pomoci v hmotné nouzi). Na rozdíl od dávek státní sociální podpory se neprověřují jen příjmy, ale i majetek (např. úspory). Pouze u některých typů úspor (penzijní připojištění) a využívaného bydlení je možné je stále mít, u stavebního spoření se obvykle očekává zrušení po 6 měsících pobírání dávek (§11)

V případě, že má žadatel nebo osoba s ním společně posuzovaná aktivní živnost, je mu vždy započítáván příjem ve výši poloviny průměrné mzdy v ČR (cca 17 000 Kč v roce 2020), i když takového příjmu nedosahuje, a to i pokud je živnost aktivní jen v části měsíce.

Pokud žadatel živnost pozastaví a požádá o dávky v měsíci následujícím po pozastavení/ukončení živnosti, měl by jeho příjem být posuzován jako významný pokles příjmu, tj. ÚP by měl posuzovat jeho aktuální příjem v měsíci podání žádosti, tedy bez příjmu ze živnosti. 

>>> Postup žádosti o dávky v hmotné nouzi popisuje také  leták Veřejného ochránce práv. 

Výše dávek se počítá tak, aby domácnosti zůstaly po zaplacení nákladů na bydlení finanční prostředky ve výši životního minima, které se pohybuje okolo dvou až tří tisíc na osobu podle věku a složení domácnosti.

Dávka představuje podporu pro uhrazení nečekaných výdajů, které nelze pokrýt jinými dávkami hmotné nouze  (např. školní vybavení dětí, kroužky, základní vybavení domácnosti).

 • Maximální výše dávky vychází z typu MOP a konkrétní situace žadatele (§ 36 zákona o pomoci v hmotné nouzi)
 • V krizových případech mohou žádat o MOP i ti, kdo nesplňují podmínky pro to, aby byli v hmotné nouzi. Jednak v případě hrozby vážné újmy na zdraví (možnost požádat o finanční podporu např. na nákup jídla, nikoliv ale léky), dále při vážné mimořádné události (živelná pohroma, ekologická nebo průmyslová havárie, požár, sem spadá i COVID-MOP). (§ 2(4)). 
 • Narozdíl od předchozích dávek není MOP nároková, odvíjí se od individuálního posouzení pracovníky ÚP. V případě, že žadatel nesouhlasí s rozhodnutím ÚP, je možné podat, jako u ostatních dávek, odvolání.

>>> Více k MOP viz také leták veřejného Ochránce práv.

Dávky státní sociální podpory

Dávky státní sociální podpory (SSP) nejsou konstruované jako dávky, které mají reagovat na aktuální pokles příjmu, ale jako kontinuální podpora domácnostem s dlouhodobě nízkými příjmy. U lidí, kteří nemají žádné příjmy (nebo je mají extrémně nízké), se počítá, že budou kombinované s dávkami hmotné nouze. 

V tomto výčtu uvádíme jen ty dávky, které jsou vypláceny opakovaně, nikoliv jako podpora při jednorázové “vyjímečné” události (jako je porodné a pohřebné). 

Jak se počítá příjem? U všech opakujících dávek je příjem započítáván z předchozího kalendářního čtvrtletí. Pokud je podána žádost v dubnu, započítává se příjem za leden, únor, březen. Pokud v tomto čtvrtletí dojde k poklesu příjmů, promítne se to do výše dávek až v čtvrtletí následujícím (i když v něm může skutečný příjem opět stoupnout). Jinými slovy, tyto dávky představují zpětně vyplacenou podporu.
Majetek není testován.

V případě, že měl žadatel v těchto měsících aktivní živnost, je mu za každý měsíc, ve kterém byla živnost aktivní, započítán příjem nejméně ve výši 50 % průměrné měsíční mzdy, tedy cca 17 000 Kč v roce 2020 (podrobněji viz § 5 odst. 4 a 5 zákona o státní sociální podpoře). . 

Dávka se vyplácí, pokud je čistý příjem domácnosti méně než 2,7 životního minima

 • Výše je stanovena paušální částkou 500 – 700 Kč podle věku dítěte, a může se zvyšovat o 300 Kč podle ekonomické aktivity rodičů.
 • Dávku je možné žádat na tzv. nezaopatřené dítě – tj. dítě do skončení povinné školní docházky, a dále nejdéle do 26. roku věku, pokud studuje (“soustavně se připravuje na budoucí povolání”) nebo je u něj možnost studia nebo výdělku znemožněna nemocí, úrazem, nebo dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem.
 • Započítávají se příjmy obou rodičů, pokud žijí společně.

Na dávku mají nárok domácnosti, které vydávají více než 30 % (v Praze 35 %) svého čistého příjmu na bydlení. 

 • Celkové náklady na bydlení (včetně služeb a energií) jsou započítány jen do výše normativních nákladů na bydlení
 • Nárok mají jen vlastníci bytu, nájemci v družstevním pronájmu nebo nájemci s nájemní smlouvou.
 • Dávka reaguje zpětně na vyplacené a doložené náklady na bydlení. 

S výjimkou MOP jsou při splnění podmínek výše popsané dávky nárokové. O přiznání dávek nicméně vždy rozhoduje ÚP. 

V případě, že žadatel nesouhlasí s rozhodnutím ÚP, je možné podat odvolání (postup viz Otázky a odpovědi k žádostem o dávky). V případě jeho neúspěchu nebo jiných nejasností je možné se obrátit např. na občanské poradny a další neziskové organizace. 

Zároveň vás prosíme o trpělivost k řadovým pracovníkům ÚP. Řada poboček je dlouhodobě personálně i finančně poddimenzovaná, vedení resortu jim mnohdy nepomáhá a je pravděpodobné, že současná situace ještě zvýší náročnost jejich práce.


Realizováno v rámci projektu “Dobrá práce v obci”, reg. číslo projektu CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_124/0006493