Výzva pomáhajících osobám v nouzi a bez domova: Stát musí zabezpečit dostatečnou pomoc pro uprchlíky

AKTUALIZACE: Na výzvu reagoval 8. 4. 2022 Úřad vlády ČR, který jménem premiéra poděkoval za “věcné připomínky i konstruktivní kritiku”. Úřad ovšem nesdělil, jak s nimi premiér hodlá naložit.


Jako občané a zástupci nevládních organizací, které poskytují sociální a humanitární pomoc osobám v nouzi a bez domova, jsme znepokojeni nedostatečnými opatřeními státu na podporu uprchlíků z Ukrajiny.

Obracíme se proto na předsedu vlády:

  • Je nutné, aby první improvizované pokusy o pomoc, založené často na dobrovolnictví a mimořádném nasazení, byly postupně nahrazovány systematickými státními politikami a prováděny ve stále větší míře odborníky.
  • Stát musí zajistit, aby byl těchto odborníků dostatek. Potřeby stovek tisíc nově příchozích není možné zajistit stávající personální kapacitou Úřadu práce, sociálních odborů obcí, sociálních a zdravotních služeb, školských zařízení, atd. Personální kapacita pomáhajících institucí byla nedostatečná ještě před příchodem uprchlíků z Ukrajiny a musí být proto posílena.
  • Poskytování pomoci uprchlíkům nesmí omezit poskytování pomoci ostatním potřebným.
  • Je nutné, aby byly již při registraci uprchlíků v co nejširší míře zjišťovány jejich potřeby. Data o existujících potřebách uprchlíků by měla být přenášena na krizové řízení a vést ke zřizování nových kapacit podpory a pomoci a přijímání odpovídajících organizačních a legislativních opatření.
  • Při registraci uprchlíků by měly být zajišťovány nejen jejich potřeby legalizace pobytu a zdravotního pojištění, ale i testování a vakcinace na COVID+, akutní ošetření, zprostředkování ubytování, finanční prostředky (dávky), finanční služby, zprostředkování kontaktů na předškolní a školní vzdělávání, základní sociální poradenství a nasměrování na specializované služby, humanitární materiální pomoc.
  • Potřeba krátkodobého ubytování pro ženy a děti, které tvoří většinu příchozích, nemůže být nadále zajišťována v nevhodných podmínkách tělocvičen, výstavních hal, kontejnerů a stanů a podobně. Vláda a samosprávy musí důsledně využít nejen své ubytovací objekty kasáren, rekreačních zařízení a podobně, ale v případě potřeby také uplatnit ustanovení zákona o krizovém řízení, který umožňuje nařídit soukromým vlastníkům ubytovacích zařízení ubytování potřebných.
  • Část uprchlíků zůstane v České republice dlouhodobě a pro ně je třeba zajistit odpovídající ubytování v bytech a nikoliv v ubytovnách či nouzových a dočasných stavbách. Stát proto musí zajistit efektivní využívání stávajícího obecního i soukromého bytového fondu. Je nutné zamezit neobsazování soukromých bytů ze spekulativních důvodů, či jejich zneužívání ke krátkodobému ubytování. Je třeba zajistit sociální a dostupné bydlení pro uprchlíky i pro všechny ostatní, kdo ho potřebují.
  • Nedostatek finančních prostředků pro zajištění ubytování a základních životních potřeb uprchlíků musí být co nejdříve řešen jejich napojením na všeobecný dávkový systém. Ten musí být přístupný nejen uprchlíkům, ale co největšímu počtu všech potřebných.

Příchod velkého počtu lidí, kteří v České republice hledají útočiště před válečným konfliktem na Ukrajině, představuje velkou výzvu i příležitost. Znovu totiž upozorňuje na naléhavost problémů, které měla česká společnost již před jejich příchodem. Jejich řešení spočívá především na státu. Jeho řádné fungování nemůže dobrovolnictví ani mimořádné nasazení jednotlivců a organizací plně zastoupit.

V Praze dne 23. 3. 2022.

Připojili se:

Centrum pro společenské otázky – SPOT, kontaktní osoba: Filip Pospíšil, info@centrumspot.cz, +420737440839

Jako doma, kontaktní osoba: Lenka Vrbová, lenka.vrbova@jakodoma.org

Naděje, kontaktní osoba: Daniel Svoboda, daniel.svoboda@nadeje.cz, +420775889701

R-Mosty, kontaktní osoba: Jakub Čihák, jakub@r-mosty.cz, +420608435355

Místní místním, kontaktní osoba: Ester Pacltová, ester@mistnimistnim.cz, +420733161564

Přestupní stanice, kontaktní osoba: Eva Dudová, eva@prestupnistanice.cz, +420773094804

Platforma pro sociální bydlení, kontaktní osoba: Barbora Bírová, barbora.birova@socialnibydleni.org, +420728428534