Bytovka na venkově

Bytovka na venkově

Žlutice jsou malým městem (2,5 tis. obyvatel) na východním okraji Karlovarského kraje. Region Žluticka by se dal charakterizovat slovy jako odlehlost, dojíždění za zaměstnáváním a svérázné míšení městských a venkovských způsobů života. V situační analýze se snažíme vypořádat s otázkou, jak sociální rozdíly a bariéry přetvářejí soužití v obcích zůstávajících tak trochu na okraji pozornosti. Přinášíme jednu ze tří situačních analýz, kterou pro Agenturu pro sociální začleňování v roce 2013 zpracovával SPOT.

Chudobu a ohrožení sociálním vyloučením nalezneme v různé míře téměř ve všech obcích na Žluticku. Skupina obyvatel ohrožených sociálním vyloučením zde není jednoznačně vymezena etnicky a ani není výrazně prostorově segregována, jako tomu bývá ve větších městech, kde v posledních dvou dekádách došlo ke vzniku rozsáhlejších „sociálně vyloučených lokalit“. Utváření lokalit s vyšší koncentrací chudých obyvatel v regionu s celkově horší sociálněekonomickou situací nicméně zásadně ovlivňuje prostředí v obci a možnosti obyvatel těchto lokalit.

Na jedné straně popisujeme a analyzujeme sociální problémy regionu, na stranu druhou se snažíme nabídnout pohled na jednotlivé lokality a vysvětlit důvody pro rostoucí prostorovou koncentraci chudých. Z toho se pak odvíjí i struktura studie. Dvě kapitoly jsou věnovány shrnutí celkové socio-ekonomické situace v regionu a přiblížení jednotlivých lokalit a obcí. Podrobněji se pak studie věnuje jednotlivým oblastem sociální integrace (zaměstnanost a sociální systém, bydlení a trh s nemovitostmi, migrace, vzdělání, bezpečnost, aj.) a faktorům, které specificky ovlivňují procesy v regionu (doprava, místních kapacity, aj.). Závěr textu je pak věnován doporučením, která se zaměřují na patero oblastí: pracovní trh a sociální systém, institucionální spolupráce a sociální práce, vzdělávání a mládež, bydlení, komunikace, vztahy a možnosti participace.

Výzkum pro SPOT zpracovali Lucie Trlifajová, Petr Kučera a Jakob Hurrle.

Celý text zprávy z výzkumu (PDF, 8,2 mb)