Kraslice – výsledky situační analýzy

20140604_KrasliceZveřejněním situační analýzy za Kraslice završujeme trojici analýz zpracovávaných SPOTem v roce 2013 pro Agenturu pro sociální začleňování. Výzkum v Kraslicích proběhl ve spolupráci se studenty kurzu Metody kvalitativního výzkumu z FSV UK.

Analýza podává přehled o sociální situaci s důrazem na sociální začleňování. Zaměřuje se na základní oblasti problematiky, k nimž patří zejména identifikace “sociálně vyloučených lokalit”, bydlení v Kraslicích, dluhová problematika, pracovní příležitosti a strategie obživy, vývoj vyplácení dávek, dostupné sociální služby a jiné podpůrné aktivity v obci, péče o rodinu, vzdělání a bezpečnost. Vedle přehledu v těchto oblastech analýza obsahuje specifickou studii na téma migrace nízkopříjmových domácností. Právě tento problém byl vyhodnocen lokálními aktéry spolu s předlužeností jako nejožehavější. Studie popisuje bytové trajektorie domácností vystěhovaných ze Sokolova a z dalších míst a jejich řízené stěhování do Kraslic a okolních obcí. Klíčovou roli v tomto procesu sehrály dva bytové domy, jejichž soukromý majitel se zhruba od roku 2002 specializoval na ubytovávání domácností v bytové nouzi ze širokého okolí. Studie popisuje okolnosti tohoto podnikání, jejich dopady na místní situaci, a nakonec se zamýšlí nad možnostmi předcházení takovýmto situacím v budoucnu.

Z hlediska situace kraslických domácností ohrožených sociálním vyloučením bylo s pomocí analýzy zjištěno, že v Kraslicích existuje přátelské prostředí pro rodiny s dětmi a pro seniory, ve městě jsou dobře dostupné služby, lékařská péče a úřady, a zdejší romská komunita je podle některých komunikačních partnerů v porovnání s okolními obcemi na vysoké úrovni. Matky mají pocit, že zde existuje menší riziko zapojení dětí do špatné party a většina komunikačních partnerů považuje Kraslice za bezpečné město. Zároveň však z analýzy vyplývá, že v Kraslicích stoupá chudoba místního obyvatelstva a zvyšuje se i počet lidí, kterých se dotýká. Dlouhodobě nezaměstnaní bývají závislí na sociálních dávkách, které nestačí pokrýt jejich základní potřeby (bydlení, potraviny). Nezaměstnanost v Kraslicích dosahuje téměř 14 % a převládá názor, že od vysoké nezaměstnanosti se odvíjí všechny ostatní problémy. Z Kraslic je nákladné za prací dojíždět do okolních obcí, místní pobočka Úřadu práce rekvalifikace spíše nenabízí a dlouhodobě nezaměstnaní proto často přistupují k různým alternativním strategiím obživy. Vůbec nejproblematičtější je zaměstnávání mladých dospělých bez praxe. Zásadní potíží je také chybějící systém roztroušených sociálních bytů, který by využíval stávajícího městského bytového fondu, či absence služby podpory bydlení a prevence bezdomovectví. Přestože v Kraslicích jsou dostupné různé služby, ty v oblasti sociální péče nejsou dostatečné. Ve městě zcela chybí bezplatné sociální či daňové poradenství, azylový dům, nebo intervenční centrum. Nejsou zde sídla neziskových organizací a terénní sociální pracovníci dojíždí až ze Sokolova. Nedostatečné jsou i volnočasové aktivity pro děti a mládež, ve městě se ve velké míře vyskytuje užívání legálních i ilegálních návykových látek. Značným problémem je nízká vzdělanost obyvatelstva, obyvatelé odchází již kvůli získání středoškolského vzdělání, které je v Kraslicích dostupné jen v minimální míře, a často se pak do Kraslic nevrací. Problémové je vzdělávání dětí romského původu. Romské děti v mateřských školách prakticky nejsou a na základních školách není dostatečně podporována jejich integrace. Situační analýza se na všechny výše jmenované oblasti podrobně zaměřuje a navrhuje opatření, která by mohla vést k jejich zlepšení.

Výzkum pro SPOT zpracovali Michaela Pixová, Štěpán Ripka a další

Ke stažení: Celý text zprávy z výzkumu [PDF]