Žlutice – výsledky situační analýzy

Bytovka na venkově
Bytovka na venkově

Žlutice jsou malým městem (2,5 tis. obyvatel) na východním okraji Karlovarského kraje. Region Žluticka by se dal charakterizovat slovy jako odlehlost, dojíždění za zaměstnáváním a svérázné míšení městských a venkovských způsobů života. V situační analýze se snažíme vypořádat s otázkou, jak sociální rozdíly a bariéry přetvářejí soužití v obcích zůstávajících tak trochu na okraji pozornosti. Přinášíme jednu ze tří situačních analýz, kterou pro Agenturu pro sociální začleňování v roce 2013 zpracovával SPOT.

Chudobu a ohrožení sociálním vyloučením nalezneme v různé míře téměř ve všech obcích na Žluticku. Skupina obyvatel ohrožených sociálním vyloučením zde není jednoznačně vymezena etnicky a ani není výrazně prostorově segregována, jako tomu bývá ve větších městech, kde v posledních dvou dekádách došlo ke vzniku rozsáhlejších „sociálně vyloučených lokalit“. Utváření lokalit s vyšší koncentrací chudých obyvatel v regionu s celkově horší sociálněekonomickou situací nicméně zásadně ovlivňuje prostředí v obci a možnosti obyvatel těchto lokalit.

Na jedné straně popisujeme a analyzujeme sociální problémy regionu, na stranu druhou se snažíme nabídnout pohled na jednotlivé lokality a vysvětlit důvody pro rostoucí prostorovou koncentraci chudých. Z toho se pak odvíjí i struktura studie. Dvě kapitoly jsou věnovány shrnutí celkové socio-ekonomické situace v regionu a přiblížení jednotlivých lokalit a obcí. Podrobněji se pak studie věnuje jednotlivým oblastem sociální integrace (zaměstnanost a sociální systém, bydlení a trh s nemovitostmi, migrace, vzdělání, bezpečnost, aj.) a faktorům, které specificky ovlivňují procesy v regionu (doprava, místních kapacity, aj.). Závěr textu je pak věnován doporučením, která se zaměřují na patero oblastí: pracovní trh a sociální systém, institucionální spolupráce a sociální práce, vzdělávání a mládež, bydlení, komunikace, vztahy a možnosti participace.

Výzkum pro SPOT zpracovali Lucie Trlifajová, Petr Kučera a Jakob Hurrle.

Celý text zprávy z výzkumu (PDF, 8,2 mb)