Připomínky ke Strategii romské integrace do roku 2020

podnety_nahled
Rada vlády ČR pro záležitosti romské menšiny v květnu představila k připomínkám pracovní verzi Strategie romské integrace do roku 2020. Jedná se o dokument, který navrhuje opatření v široké škále problematik tak, aby vytvořil

rámec pro opatření, která povedou do roku 2020 ke zvrácení negativních trendů ve vývoji situace značné části Romů v ČR.

Navrhovaná opatření jsme připomínkovali [.pdf] ve snaze využít naše poznatky z provedených výzkumů a hodnocení. Soustředili jsme se zejména na oblast vzdělání (odstraňování segregačních bariér), zaměstnávání (důslednější podpora znevýhodněných) nebo bydlení (důstojné bydlení pro všechny). Napříč oblastmi navrhujeme posílit antidiskriminační mechanismy včetně antidiskriminačních auditů nebo proaktivní právní pomoc obětem diskriminace. Navrhujeme též zřízení Fondu pro rozvoj romských komunit, který by se mohl stát významným nástrojem pro lokální podporu romské integrace a emancipace.