Rubriky
Uncategorized

Konference „Přístup Romů k bydlení: Dilema Housing First a Housing Ready“

Zveme na konferenci „Přístup Romů k bydlení: Dilema Housing First a Housing Ready“, kterou organizuje Platforma pro sociální bydlení spolu se SPOTem, ministrem Dienstbierem a zahraničními partnery.

Konference se koná 22. října od 9 hodin v Lichtenštejnském paláci v Praze.

Rubriky
výzkumná zpráva

Kraslice – výsledky situační analýzy

20140604_KrasliceZveřejněním situační analýzy za Kraslice završujeme trojici analýz zpracovávaných SPOTem v roce 2013 pro Agenturu pro sociální začleňování. Výzkum v Kraslicích proběhl ve spolupráci se studenty kurzu Metody kvalitativního výzkumu z FSV UK.

Analýza podává přehled o sociální situaci s důrazem na sociální začleňování. Zaměřuje se na základní oblasti problematiky, k nimž patří zejména identifikace „sociálně vyloučených lokalit“, bydlení v Kraslicích, dluhová problematika, pracovní příležitosti a strategie obživy, vývoj vyplácení dávek, dostupné sociální služby a jiné podpůrné aktivity v obci, péče o rodinu, vzdělání a bezpečnost. Vedle přehledu v těchto oblastech analýza obsahuje specifickou studii na téma migrace nízkopříjmových domácností. Právě tento problém byl vyhodnocen lokálními aktéry spolu s předlužeností jako nejožehavější. Studie popisuje bytové trajektorie domácností vystěhovaných ze Sokolova a z dalších míst a jejich řízené stěhování do Kraslic a okolních obcí. Klíčovou roli v tomto procesu sehrály dva bytové domy, jejichž soukromý majitel se zhruba od roku 2002 specializoval na ubytovávání domácností v bytové nouzi ze širokého okolí. Studie popisuje okolnosti tohoto podnikání, jejich dopady na místní situaci, a nakonec se zamýšlí nad možnostmi předcházení takovýmto situacím v budoucnu.

Rubriky
připomínkování

Připomínky ke Strategii romské integrace do roku 2020

podnety_nahled
Rada vlády ČR pro záležitosti romské menšiny v květnu představila k připomínkám pracovní verzi Strategie romské integrace do roku 2020. Jedná se o dokument, který navrhuje opatření v široké škále problematik tak, aby vytvořil

rámec pro opatření, která povedou do roku 2020 ke zvrácení negativních trendů ve vývoji situace značné části Romů v ČR.

Navrhovaná opatření jsme připomínkovali [.pdf] ve snaze využít naše poznatky z provedených výzkumů a hodnocení. Soustředili jsme se zejména na oblast vzdělání (odstraňování segregačních bariér), zaměstnávání (důslednější podpora znevýhodněných) nebo bydlení (důstojné bydlení pro všechny). Napříč oblastmi navrhujeme posílit antidiskriminační mechanismy včetně antidiskriminačních auditů nebo proaktivní právní pomoc obětem diskriminace. Navrhujeme též zřízení Fondu pro rozvoj romských komunit, který by se mohl stát významným nástrojem pro lokální podporu romské integrace a emancipace.

Rubriky
výzkumná zpráva

Žlutice – výsledky situační analýzy

Bytovka na venkově
Bytovka na venkově

Žlutice jsou malým městem (2,5 tis. obyvatel) na východním okraji Karlovarského kraje. Region Žluticka by se dal charakterizovat slovy jako odlehlost, dojíždění za zaměstnáváním a svérázné míšení městských a venkovských způsobů života. V situační analýze se snažíme vypořádat s otázkou, jak sociální rozdíly a bariéry přetvářejí soužití v obcích zůstávajících tak trochu na okraji pozornosti. Přinášíme jednu ze tří situačních analýz, kterou pro Agenturu pro sociální začleňování v roce 2013 zpracovával SPOT.

Rubriky
výzkumná zpráva

Krnov – výsledky situační analýzy

Krnov - situační analýza - thumbnailV minulém roce prováděli výzkumníci a výzkumnice pod hlavičkou SPOTu několik lokálních aplikovaných výzkumů, tzv. situačních analýz. V analýzách se snažili ve vybraných obcích a regionech zmapovat a zhodnotit sociální situaci, z celkového pohledu i s důrazem na pochopení některých konkrétních procesů v oblastech práce, bydlení, vzdělávání ap. Níže přinášíme výzkumnou zprávu za Krnov, zprávy za Kraslice a Žlutice přineseme v dalších dnech.

Rubriky
Uncategorized

Stali jsme se členy Platformy pro sociální bydlení

Papuče - symbol Platformy pro sociální bydlení
Papuče – symbol Platformy pro sociální bydlení

Platforma pro sociální bydlení sdružuje organizace a jednotlivce věnující se tématu sociálního bydlení a lidských práv. V souladu s ustavujícím prohlášením Platformy pro sociální bydlení zastáváme stanovisko, že každý má právo na důstojné bydlení. Toho by mělo být dosaženo vytvořením zákonného rámce, např. zákona o sociálním bydlení. Zároveň rozhodně nesouhlasíme s politikami sociálního bydlení, které jsou segregační a diskriminační vůči nejzranitelnějším skupinám obyvatel.

Rubriky
výzkumná zpráva

Zpráva o plnění národní strategie integrace Romů v Česku

front page shadow report Roma inclusionV těchto dnech byla publikována Monitorovací zpráva občanské společnosti o plnění národní strategie integrace Romů a akčního plánu Dekády v České republice v roce 2012. Zpráva byla vypracována koalicí zástupců občanské společnosti a neziskových organizací, cílem bylo doplnit oficiální pohled českých úřadů na romskou integraci ohledem z jiné perspektivy.

Rubriky
výzkumná zpráva

Zpracováváme situační analýzy – Kraslice, Krnov, Žlutice

SPOT se zúčastnil výběrového řízení na provedení situačních analýz formou aplikovaných výzkumů v lokalitách vybraných ke spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování v roce 2012 a 2013. Výsledně byly zadavatelem posouzeny kladně nabídky za

Rubriky
média

Lidové noviny: Úřady první roky dluh nezajímá

LN Decin zadluzeni sken titulni stranaV návaznosti na analýzu dat o zadlužení v Děčíně, kterou zpracoval SPOT, publikovaly Lidové noviny 25. 3. 2013 kritické příspěvky o zadlužení

Rubriky
výzkumná zpráva

Výsledky analýzy dat o zadlužení v Děčíně

Hustota zadlužení na poplatcích vůči městuNa závěr roku 2012 provedl spot pro Agenturu pro sociální začleňování analýzu dat o zadlužení v Děčíně (12 MB). Analyzována byla data dvojího typu: o dlužnících vůči městu Děčín a o klientech protidluhového poradenství v Děčíně. Výsledky analýzy tak poukázaly na specifické vzorce rozmístění bydliště lidí zadlužených na poplatcích vůči městu, na sociodemografické charakteristiky klientů dluhového poradenství a dovolily nahlédnout i do „chobotnice“ obchodu s chudobou, na kterém se podílejí renomované bankovní i nebankovní instituce.